Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống để được phép trừ đúng

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chỉ ra các phép tính có kết quả sai và sửa lại cho đúng:

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm rồi nêu các phép tính có kết quả sai.

- Sửa lại kết quả phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính sai là:

10 – 5 = 4

10 – 4 = 7

7 – 2 = 9

Sửa lại:

10 – 5 = 5

10 – 4 = 6

7 – 2 = 5

Câu 4

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, rồi nêu các phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Có 7 chiếc mũ, 2 chiếc mũ được các bạn nhỏ lấy đi, còn lại 5 chiếc mũ. Ta có phép trừ 7 - 2 = 5

b) Có 10 cái bánh mì, đã bán 3 cái bánh, còn lại 7 cái bánh. Ta có phép tính 10 - 3 = 7

c) Mẹ có 6 quả trứng, mẹ dùng 4 quả trứng để chiên, còn lại 2 quả trứng. Ta có phép tính 6 - 4 = 2