Đề bài

Mẫu hỏi là gì ? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

- Sắp xếp các bản ghi.

- Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

- Chọn các trường để hiện thị.

- Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,...

- Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

dapanhay.net