Đề bài

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi :

- Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

- Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

- Chọn các trường cần hiển thị.

- Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

- Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

- Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

dapanhay.net