Đề bài

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán.

TongDiem : [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]

Biểu thức logic thiết lập điều kiện lọc :

[GT] = "Nu" AND [NgSinh] >#01/09/1991#

dapanhay.net