bg

Đề thi - đề kiểm tra Môn Sinh Lớp 12

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương I

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 3

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 4

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 5

Đề thi giữa kì 1

Đề thi học kì 1

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương I

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

Đề thi giữa kì 2

Đề thi học kì 2

Đề thi học kì 2 của các trường có lời giải – Mới nhất

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học