bg

Giải bài tập SGK Địa lí - Chân trời sáng tạo Lớp 10

Bài mở đầu

Chương 1: Sử dụng bản đồ

Chương 2: Trái Đất

Chương 3: Thạch quyển

Chương 4: Khí quyển

Chương 5: Thủy quyển

Chương 6: Sinh quyển

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Chương 8: Địa lí dân cư

Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

Chương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh