bg

Giải bài tập SGK HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp - Cánh Diều Lớp 10

Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân

Chủ đề 3: Tư duy phản biện và tư duy tích cực

Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng

Chủ đề 6: Hành động vì môi trường

Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp

Chủ đề 8: Chọn nghề, chọn trường

Chủ đề 9: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp