bg

Giải bài tập SGK Môn Sinh Lớp 9

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 1

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 1

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 2

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 3

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 3

Tải 10 đề thi giữa kì 1 Sinh 9

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 4

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 4

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 5

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 5

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1

Tải 25 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

Tải 25 đề thi học kì 1 Sinh 9

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 6

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 6

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 7

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 7

Tải 10 đề thi giữa kì 2 Sinh 9

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 8

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 8

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 9

Tải 10 đề kiểm tra 1 tiết - Chương 9

Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1

Tải 25 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2

Tải 25 đề thi học kì 2 Sinh 9