bg

Sách bài tập Môn Hóa - Kết nối tri thức Lớp 10

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Chương 3. Liên kết hóa học

Chương 4. Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5. Năng lượng hóa học

Chương 6. Tốc độ phản ứng

Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen