bg

Sách bài tập Môn Hóa Lớp 11

Chương 1: Sự điện ly

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon-Silic

Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

Chương 5: Hidrocacbon No

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic