bg

SGK nâng cao Môn Hóa Lớp 12

CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Chương 2. CACBOHIĐRAT

Chương 3. AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN

Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG 7. CROM-SẮT-ĐỒNG

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA 12 NÂNG CAO