Đề bài

- Tham khảo hỉnh dưới đây để co stheem ý tưởng tạo hình chú hổ. 

- Lựa chọn giấy màu và tạo hình chú hổ theo ý thích.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạo hình theo sự sáng tạo và yêu thích của em

Lời giải chi tiết

Cắt dán chú hổ:

dapanhay.net