bg

Tập bản đồ Môn Địa Lớp 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Bài 17: Lao động và việc làm

Bài 18: Đô thị hóa

Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên

Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm