Đề bài

Tìm chú hổ trong bức tranh dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tranh và tìm hổ trong tranh  

Lời giải chi tiết

Chú hổ trong tranh nấp sau rừng cây:

dapanhay.net