Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Choose the odd one out

1.

A. hot 

B. hungry       

C. shorts

D. cold

2.

A. umbrella    

B. vase

C. towel

D. grandma

3.

A. orange

B. color

C. pink

D. brown

II. Look can complete the words.

 

III. Read and complete the sentences with available words.

Are            It’s           this          He’s

1. _____ a big cat.

2. Is ______ your brother?

3. ______ hungry.

4. ______ these your socks?

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. pen/ She/ a/ has

______________________________________.

2. pants/ his/ They/ aren’t

______________________________________.

3. purple/ I/ like

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn dapanhay.net

I. Choose the odd one out.

1. C

2. D

3. B

II. Look can complete the words.

1. dress

2. octopus

3. pants

4. panda

III. Read and complete the sentences with available words.

1. It’s a big cat.

2. Is this your brother?

3. He’s hungry.

4. Are these your socks?

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. She has a pen.

2. They aren’t his pants.

3. I like purple.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Choose the odd one out.

(Chọn từ khác loại.)

1. C

hot (adj): nóng

hungry (adj): đói bụng

shorts (n): quần đùi

cold (adj): lạnh

Giải thích: Đáp án C là danh từ trong khi những phương án còn lại đều là tính từ.

2. D

umbrella (n): cái ô

vase (n): cái bình

towel (n): cái khăn

grandma (n):

Giải thích: Đáp án D là danh từ chỉ người trong khi các phương án còn lại đều là danh từ chỉ đồ vật.

3. B

orange (adj): màu cam

color (n): màu sắc

pink (adj): màu hồng

brown (adj): màu nâu

Giải thích: Đáp án B là danh từ chỉ màu sắc nói chung trong khi những phương án còn lại đều là những từ chỉ màu sắc cụ thể.

II. Look can complete the words.

(Nhìn và hoàn thành các từ.)

1. dress (n): cái váy liền

2. octopus (n): con bạch tuộc

3. pants (n): cái quần

4. panda (n): con gấu trúc

III. Read and complete the sentences with available words.

(Đọc và hoàn thành các câu với nhữn từ cho sẵn.)

1. It’s a big cat. (Đó là một chú mèo lớn.)

2. Is this your brother? (Đây có phải anh trai cậu không?)

3. He’s hungry. (Anh ấy đói.)

4. Are these your socks? (Đây có phải đôi tất của cậu không?)

IV. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp các từ để được những câu đúng.)

1. She has a pen. (Cô ấy có một cái bút mực.)

2. They aren’t his pants. (Đó không phải quần của anh ấy.)

3. I like purple. (Mình thích màu tím.)