Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 47 15.1

Trong quá trình tổng hợp các chất, năng lượng được tích lũy ở

A. trong các nguyên tố cấu tạo nên chất tham gia phản ứng

B. trong các nguyên tố cấu tạo nên sản phẩm

C. trong các liên kết hóa học của sản phẩm

D. trong các liên kết hóa học của chất tham gia phản ứng

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án C.

Quảng cáo
decumar

CH tr 47 15.2

Ở thực vật, pha sáng của quang hợp diễn ra tại

A. màng ngoài của lục lạp                             B. màng trong của lục lạp

C. màng thylakoid                                        D. màng sinh chất

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án C.

CH tr 47 15.3

Loài nào sau đây là vi khuẩn hóa tổng hợp?

A. Nitrosomonas                                  B. Vi khuẩn lam             

C. Escherichia coli                                D. Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án A.

CH tr 47 15.4

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Pha sáng của quang hợp chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

(2) Phân tử oxygen được giải phóng từ pha tối có nguồn gốc từ phân tử nước.

(3) Quang hợp giúp điều hòa hàm lượng O2 và CO2 trong khí quyển.

(4) Pha sáng của quang hợp diễn ra trước pha tối và không cần tới sản phẩn của pha tối

(5) Nếu không có ATP, pha tối của quang hợp sẽ không thể diễn ra

A. 5                         B. 3                          C. 4                          D. 2

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án B.

CH tr 47 15.5

Số nhận định sai trong các nhận định sau là:

(1) Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) với sự tham gia của năng lượng ánh sáng và diệp lục tố.

(2) Loại sắc tố quang hợp mà cơ thể thực vật nào cũng có là diệp lục tố.

(3) Nước tham gia vào quang hợp chỉ với vai trò cung cấp electron.

(4) Trong pha tối của quang hợp, với sự tham gia của ATP tạo từ pha sáng, CO2 sẽ bị khử thành các sản phẩm hữu cơ.

(5) Trong chu trình Calvin, hợp chất 3 carbon được biến đổi thành AlPG. Một phần AlPG sẽ được dùng để tái tạo lại RuBP.

A. 1                             B. 2                             C. 3                          D. 4

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án B.

CH tr 48 15.6

Hãy ghép tên vi khuẩn cho đúng với hoạt động tổng hợp các chất mà chúng thực hiện.

Lời giải chi tiết:

1 - f; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - c; 6 - e.

CH tr 48 15.7

Hãy kể tên một số quá trình tổng hợp các chất trong tế bào. Sản phẩm được hình thành có vai trò gì đối với tế bào?

Lời giải chi tiết:

- Tổng hợp insulin có tác dụng điều hòa hàm lượng glucose trong máu.

- Tổng hợp hemoglobin, phân tử này có vai trò vận chuyển O2 và CO2 trong máu.

CH tr 48 15.8

Sau khi học xong về quá trình quang hợp ở thực vật, một bạn học sinh đã vẽ lại sơ đồ sau đây. Theo em, sơ đồ của bạn học sinh đó đã chính xác hay chưa? Giải thích. 

Nếu chưa chính xác thì em sẽ sửa lại như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ trên chưa chính xác.

- Oxygen được sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ phân tử nước, không phải từ CO2.

- Trong pha tối, CO2 được khử thành sản phẩm hữu cơ và nước nên carbon và oxygen có trong glucose, cũng như oxygen trong phân tử nước được tạo ra đều có nguồn gốc từ CO2.

Sửa lại sơ đồ như sau:

CH tr 48 15.9

Oxygen được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được sinh ra, oxygen phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Lời giải chi tiết:

Oxygen được sinh ra trong quá trình quang phân li nước tại xoang thylakoid.

Để ra khỏi tế bào, oxygen phải đi qua bốn lớp màng: màng thylakoid, màng trong và màng ngoài của lục lạp, màng sinh chất của tế bào.

CH tr 48 15.10

Có ý kiến cho rằng: "Quá trình đồng hóa CO2 thành chất hữu cơ bằng phương thức quang hợp ở thực vật có ưu thế hơn so với phương thức hóa tổng hợp ở vi sinh vật". Theo em, ý kiến này đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Quang hợp ở thực vật sử dụng nước làm nguyên liệu để cung cấp electron và H+; trong môi trường đất có hàm lượng nước rất dồi dào. Còn hóa tổng hợp ở vi sinh vật sử dụng electron và H+ từ chất vô cơ có H+; các chất này có hàm lượng nhất định.

Quang hợp ở thực vật nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận còn hóa tổng hợp ở vi sinh vật nhận năng lượng ít ỏi từ các phản ứng oxi hóa.