Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and complete the words.   

 

II. Count and write.

III. Complete the sentences with the available words.

Move           long           many           is            kitchen

1. My car ______ red.

2. She’s got _____ hair.

3. My uncle is in the ______.

4. How ______ balls?

5. _____ your legs.

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. got/ face/ I’ve/ small

______________________________.

2. yellow/ a/ It’s/ doll  

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Quảng cáo
decumar

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn dapanhay.net

I. Look and complete the words.

1. Eyes

2. Bathroom

3. Hair

III. Count and write.

1. Twelve

2. Eight

3. Six

III. Complete the sentences with the available words.

1. My car is red.

2. She’s got long hair.

3. My uncle is in the kitchen.

4. How many balls?

5. Move your legs.

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. I’ve got small face.

2. It’s a yellow doll.    

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and complete the words.

 (Nhìn và hoàn thành các từ.)

1. Eyes (n): đôi mắt

2. Bathroom (n): phòng tắm

3. Hair (n): mái tóc

5. C

III. Count and write.

(Đếm và viết.)

1. Twelve: 12

2. Eight: 8

3. Six: 6

III. Complete the sentences with the available words.

(Hoàn thành các câu với những từ cho sẵn.)

1. My car is red. (Xe ô tô của mình màu đỏ.)

2. She’s got long hair. (Cô ấy có mái tóc dài.)

3. My uncle is in the kitchen. (Chú của mình đang ở trong bếp.)

4. How many balls? (Có bao nhiêu quả bóng?)

5. Move your legs. (Hãy di chuyển đôi chân của bạn.)

IV. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. I’ve got small face. (Mình có một gương mặt nhỏ.)

2. It’s a yellow doll. (Đó là một búp bê màu vàng.)