Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 5 đơn vị và 6 chục là:

A. 56                                  B. 60                          

C. 65                                  D. 650

Câu 2. Hôm nay là thứ Ba, hỏi 16 ngày nữa là thứ mấy?

A. Thứ Ba                           B. Thứ Tư                 

C. Thứ Năm                        D. Thứ Sáu

Câu 3. Kết quả của phép tính 52 + 25 = ….

A. 65                                 B. 67                          

C. 75                                 D. 77

Câu 4. Dấu cần điền vào chỗ chấm 50 + 24 …. 20 + 56. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A. <                                  B. >                            

C. =                                  D. Không xác định được

Câu 5. Trong hình bên có mấy hình tứ giác:

A. 2 hình                             B. 3 hình                   

C. 4 hình                             D. 5 hình

Câu 6. Nam có 40 viên bi, Việt có ít hơn Nam 12 viên bi. Việt có số viên bi là:

A. 28                                 B. 38                          

C. 52                                 D. 42

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính:

a) 45 – 39 + 10 =                   

b) 63 – 28 – 10 = 

c) 70 – 26 – 15 =                   

d) 27 + 14 + 8 = 

Câu 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

25 + 45 …... 60                                

29 + 38 …… 67                               

24 + 48 ….. 73

Câu 3. Một bến xe có 65 ô tô. Sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 37 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Câu 4. Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số?

Quảng cáo
decumar

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. C

3. D

4. A

5. B

6. A

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính:

a) 45 – 39 + 10 = …….                   b) 63 – 28 – 10 = …….

c) 70 – 26 – 15 = …….                    d) 27 + 14 + 8 = ……..       

Phương pháp giải

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

a) 45 – 39 + 10 = 6 + 10 = 16                    

b) 63 – 28 – 10 = 35 – 10 = 25

c) 70 – 26 – 15 = 44 – 15 = 29                  

d) 27 + 14 + 8 = 41 + 8 = 49          

Câu 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

25 + 45 …... 60                                

29 + 38 …… 67                               

24 + 48 ….. 73

Phương pháp giải

Tính nhẩm kết quả vế phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết

Câu 3. Một bến xe có 65 ô tô. Sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 37 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Phương pháp giải

Số ô tô rời bến = Số ô tô có trong bến – số ô tô còn lại

Lời giải chi tiết

Số ô tô đã rời bến là

65 – 37 = 28 (ô tô)

Đáp số: 28 ô tô

Câu 4. Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số?

Phương pháp giải

- Tìm số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số

- Tìm hiệu của hai số đó

Lời giải chi tiết

- Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

- Số lớn nhất có một chữ số là 9

Hiệu của hai số đó là 99 – 9 = 90

                                  Đáp số: 90