bg

Chuyên đề học tập Môn Văn - CTST Lớp 10

Chuyên đề 1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn hóa dân gian

Chuyên đề 2. Sân khấu hóa tác phẩm văn học

Chuyên đề 3. Đọc, viết và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn gọn một tiểu thuyết