Đề bài

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL.

Lời giải chi tiết

Khi có yêu cầu của người dùng, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ QTCSDL xử lí và kết quả được trả lại cho người dùng.

dapanhay.net