Đề bài

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access ?

Lời giải chi tiết

* Các loại đối tượng trong Access là:

1. Bảng (table): Dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

2. Mẫu hỏi (query): Dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.


3. Biểu mẫu (form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.


4. Báo cáo (report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.


dapanhay.net