Đề bài

Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượng ?

Lời giải chi tiết

* Có hai chế độ chính làm việc với các đối tượng :

1. Chế độ thiết kế (Design View): Dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

2. Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa hoặc thay đổi dữ liệu đã có.


dapanhay.net