Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

Tập viết các số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 2

Phương pháp giải:

Đếm số lượng đồ vật rồi lấy thẻ số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 3

Phương pháp giải:

- Đếm số chấm tròn trên mỗi tấm thẻ rồi viết số thích hợp.

- Viết số còn thiếu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Phương pháp giải:

So sánh hai số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết: