Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Phương pháp giải:

Học sinh viết các số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo
decumar

Thực hành Câu 2

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Thực hành Câu 3

Nói các cách tách - gộp 9.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nêu các cách tách - gộp 9.

Lời giải chi tiết:

- 9 gồm 8 và 1

  Gộp 8 và 1được 9

- 9 gồm 7 và 2

   Gộp 7 và 2 được 9

- 9 gồm 6 và 3

   Gộp 6 và 3 được 9

- 9 gồm 5 và 4

   Gộp 5 và 4 được 9

Luyện tập Câu 1

Phương pháp giải:

- Đếm số chấm tròn trên mỗi hình vuông rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Điền các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Tìm số và giải thích cách làm.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết cách tách, gộp số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết: