Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Phương pháp giải:

Học sinh viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo
decumar

Thực hành Câu 2

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh và làm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Thực hành Câu 3

Phương pháp giải:

- Đếm số chấm tròn trên mỗi hình vuông rồi điền số thích hợp vào ô trống.

- Viết các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 4

Có bao nhiêu chiếc xe?

Phương pháp giải:

Đếm số chiếc ô tô có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 8 chiếc xe ô tô.

Luyện tập Câu 1

Nói các cách tách – gộp 8.

Phương pháp giải:

Quan sát hình nêu cách tách – gộp 8

Lời giải chi tiết:

- 8 gồm 7 và 1

   Gộp 7 và 1 được 8

- 8 gồm 6 và 2

   Gộp 6 và 2 được 8

- 8 gồm 5 và 3

  Gộp 5 và 3 được 8

- 8 gồm 4 và 4

  Gộp 4 và 4 được 8

Luyện tập Câu 2

Phương pháp giải:

Điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Mỗi con vật có mấy chân ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình đếm số chân của con bò sữa, con kiến, con nhện.

Lời giải chi tiết:

Con bò sữa có 4 chân.

Con kiến có 6 chân.

Con nhện có 8 chân.