Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn ở mỗi cột dọc rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Phương pháp giải:

Viết các số còn thiếu để được các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

So sánh các số?

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.