Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết các số để được cách tách số đúng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm hình vẽ phù hợp.

Phương pháp giải:

Tìm hình vẽ phù hợp với cách tách số.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn trên mỗi tấm thẻ rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nói theo tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát rồi nói theo tranh.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.