Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Phương pháp giải:

Tập viết các số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Thực hành Câu 1

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện.

Thực hành Câu 3

Nói các cách tách - gộp 10.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh nêu các cách tách, gộp số.

Lời giải chi tiết:

- 10 gồm 9 và 1

   Gộp 9 và 1 được 10

- 10 gồm 8 và 2

   Gộp 8 và 2 được 10

- 10 gồm 7 và 3

  Gộp 7 và 3 được 10

- 10 gồm 6 và 4

   Gộp 6 và 4 được 10

 - 10 gồm 5 và 5

   Gộp 5 và 5 được 10

Luyện tập Câu 1

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chấm tròn ở mỗi tấm thẻ rồi điền số thích hợp.

Bước 2: So sánh rồi gắn tiếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đếm số con vịt, con ếch, bông hoa, lá súng, con chuồn chuồn, con gà rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ có:

Có 5 con vịt, 9 con ếch, 4 bông hoa,  7 lá súng, 10 con chuồn chuồn, 0 con gà

Luyện tập Câu 3

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Số nào bé nhất? Số nào lớn nhất?

Phương pháp giải:

a) So sánh rồi thực hiện sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm ra số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 0 < 5 < 9 < 10

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 0, 5, 9, 10.

b) Số bé nhất trong các số trên là 0.

Số lớn nhất trong các số trên là 10.