Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các hình vẽ có dạng hình tròn.

Phương pháp giải:

Quan sát tìm hình vẽ có dạng hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Các hình vẽ có dạng hình tròn là: Mặt trời, cái đồng hồ, cái bánh xe đạp, biển báo giao thông, đĩa nhạc, cái cúc áo.

Câu 2

Tìm các hình vẽ có dạng chữ nhật.

Phương pháp giải:

Quan sát tìm hình vẽ có dạng hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Các hình vẽ có dạng hình chữ nhật là: Phong thư, cánh cửa, cái thước kẻ, cái bảng học sinh, quyển sách, tòa nhà

Câu 3

Tìm hình theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát tìm hình giống với hình mẫu.

Lời giải chi tiết:

Các hình giống với hình mẫu được khoanh tròn như sau: