Đề bài

1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

cow (con bò)

duck (con vịt)

goat (con dê)

hen (con gà mái)

horse (con ngựa)

sheep (con cừu)

turkey(gà tây)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. goat (con dê)

2.sheep (con cừu)

3. cow (con bò)

4. horse (con ngựa)

5. hen (con gà mái)

6. turkey (gà tây)

7. duck (con vịt)

dapanhay.net