Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Listen and match. Then trace.

(Nghe và nối. Sau đó đồ từ.)

Lời giải chi tiết:

1

2.

3.

4.

Quảng cáo
decumar

Bài 7

7. Match. Then say

(Nối. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

net: lưới

fox: con cáo

mouse: con chuột

feet: bàn chân (số nhiều)

mug: cái ca

nut: quả hạch

Lời giải chi tiết:

net - nut

fox - feet

mouse - mug