Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8. Listen and colour. Then write.

(Nghe và tô màu. Sau đó viết.)

Quảng cáo
decumar

Bài 9

9. Read and color. Then write.

(Đọc và tô màu. Sau đó viết.)

It’s a kite.

It’s ……

Lời giải chi tiết:

It’s a kite. (Nó là một con diều.)

It’s big. (Nó to.)

It’s white and pink. (Nó màu trắng và hồng.)

dapanhay.net