Đề bài

12. Where’s Uncle Dan? Listen and follow the path.

(Chú Dan ở đâu? Nghe và lần theo đường đi.)

dapanhay.net
Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết