Đề bài

1. Read and match. Then say.

(Đọc và nối lại. Sau đó nói.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

aunt: cô, dì

uncle: chú, bác, cậu

granny: bà

cousin: anh, chị (em họ)

grandad: ông

friend: bạn bè

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. uncle (chú, bác, cậu)

2. granny (bà)

3. grandad (ông)

4. aunt (dì,cô)

5. cousin anh (chị, em họ)

6. friend (bạn bè)

dapanhay.net