Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Listen and colour.

(Nghe và tô màu.)

Quảng cáo
decumar

Bài 5

5. Read. Then look and circle.

(Đọc. Sau đó nhìn và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

1.She’s got big eyes.

(Cô ấy có đôi mắt to)

2.He’s got long hair.

(Anh ấy có mái tóc dài.)

3.She’s got a small mouth.

(Cô ấy có môt cái miệng nhỏ.)

4.He’s got a small nose.

(Anh ấy có môt cái mũi nhỏ.)

5.She’s got short hair.

(Cô ấy có mái tóc ngắn.)

Lời giải chi tiết:

1. Yes

2. No

3. Yes

4. Yes

5. No