Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Quảng cáo
decumar

Bài 4

4. Now circle and write. Then say.

(Bây giờ thì khoanh tròn và viết. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

bedroom: phòng ngủ

kitchen: nhà bếp

living room: phòng khách

Lời giải chi tiết:

1. Where’s my sister(Chị gái tôi đâu?)

    She’s in the bedroom.(Cô ấy ở trong phòng ngủ.)

2. Where’s my granny? (Bà tôi đâu?)

    She’s in the. (Bà ấy ở trong phòng ngủ.)

3. Where’s my grandad(Ông tôi đâu?)

    He’s in the. (Ông ấy ở trong phòng ngủ.)

dapanhay.net