Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Match and say.

(Nối và nói.)

Lời giải chi tiết:

11: eleven

12: twelve

13: thirteen

14: fourteen

15: fifteen

16: sixteen

17: seventeen

18: eighteen

19: nineteen

20: twenty

Quảng cáo
decumar

Bài 5

5. Find and count. Then write.

(Tìm và đếm. Sau đó viết.)

Lời giải chi tiết:

How many balls? 

16 balls.

dapanhay.net