Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

5. Listen and match. Then trace.

(Nối lại. Sau đó đồ từ và nói.)

Phương pháp giải:

mum: mẹ

dad: bố, ba

bus: xe buýt

van: xe tải

bug: con bọ

map: bản đồ

Lời giải chi tiết:

1. mum (mẹ)

2. dad (bố, ba)

3. van (xe tải)

4. bus(xe buýt)

5. bug (con bọ)

6. map (bản đồ)

dapanhay.net
Quảng cáo
decumar

Bài 6

6. Listen and circle the odd one out.

(Nghe và khoanh tròn môt từ khác những từ còn lại.)

dapanhay.net