Đề bài

 1. Look and read. Then circle and write.

(Nhìn và đọc. Sau đó khoanh tròn và viết.).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

cloudy: nhiều mây, có mây phủ

cool: mát mẻ

rainy: có mưa

snowy: có tuyết, nhiều tuyết

sunny : nhiều nắng 

windy: có gió, gió lộng

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Is it rainy?

 (Trời có mưa không?)

No, it’s sunny.

(Không, trời nhiều nắng.)

2. Is it windy?

 (Trời có gió không?)

No, it’s cloudy.

(Không, trời nhiều mây.)

3. Is it sunny?

 (Trời nhiều nắng không?)

No, it’s rainy.

(Không, trời có mưa.)

4. Is it cloudy?

 (Trời nhiều mây không?)

Yes, it’s cloudy.

(Có, trời nhiều mây.)

5. Is it snowy?

 (Trời có tuyết không?)

Yes, it’s snowy.

(Có, trời có tuyết.)

6. Is it cool?

 (Trời mát mẻ không?)

Yes, it’s cool.

(Có, trời mát mẻ.)

dapanhay.net