Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the words.

(Đọc. Sau đó tô màu.)

Phương pháp giải:

mooncake: bánh trung thu

lion dance: múa lân

lantern: lồng đèn

full moon: trăng rằm

Lời giải chi tiết:

1. full moon: trăng rằm

2. lantern: lồng đèn

3. mooncake: bánh trung thu

4. lion dance: múa lân

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Draw your favorite part of Mid- Autumn Festival.

(Vẽ phần mà bạn yêu thích vào dịpTết Trung Thu.)


My favorite part of Mid- Autumn Festival is ……..

Phương pháp giải:

My favorite part of Mid- Autumn Festival is that watching the lion dance is exciting.

(Phần mà tôi yêu thích vào dịp Tết Trung Thu đó là xem múa lân thật là thú vị.)

dapanhay.net