Đề bài

2. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Wave your arms.

(Vẫy hai cánh tay.)

2. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

3. Move your legs.

(Di chuyển chân của bạn.)

4. Shake your body.

(Lắc toàn thân.)

5. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

6. Touch your toes.

(Chạm vào đầu ngón chân.)

dapanhay.net