Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau nói.)

Phương pháp giải:

chick: gà con

egg: quả trứng

flower: bông hoa

rabbit: con thỏ

Lời giải chi tiết:

rabbit (con thỏ)

egg (quả trứng)

flower (bông hoa)

chick (gà con)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read. Then count and write.

(Đọc. Sau nói đếm và viết.)

Phương pháp giải:

1. How many chicks? (Có bao nhiêu con gà con?)

    5

2. How many flowers? (Có bao nhiêu bông hoa?)

    4

3. How many eggs? (Có bao nhiêu quả trứng?)

    7

4. How many rabbits? (Có bao nhiêu con thỏ?)

    2

dapanhay.net