Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

7. Listen and number. Then match

(Nghe và đánh số. Sau đó nối.)

Quảng cáo
decumar

Bài 8

8. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

Phương pháp giải:

- It’s sunny now.

 (Bây giờ, trời đang nhiều nắng.)

2. Oh,no!It’s rainy! 

(Ồ, không! Trời có mưa!.)

dapanhay.net