Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

>, <, =?

 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

>, <, =?

 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Tập viết dấu: >, <, =

b) >, <, =?

 

Phương pháp giải:

a) HS tự viết các dấu.

b) So sánh các số rồi điền dấu thích hợp

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình vẽ sau?

 

Phương pháp giải:

So sánh các số ghi trên mỗi vật rồi tìm ra vật nào ghi số lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 1 < 3. Vậy áo hồng ghi số lớn hơn.

b) Ta có 5 > 2. Vậy chiếc thuyền ghi số lớn hơn.