Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp:

Phương pháp giải:

Xem tranh rồi điền phép cộng thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết: