Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tính:

15 – 2                                     14 – 1                                      

16 – 5                                     18 – 4

16 – 3                                     13 – 3                                      

17 – 6                                     19 – 8  

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

15 – 2 = 13                 14 – 1 = 13                             

16 – 5 = 11                 18 – 4 = 14

16 – 3 = 13                 13 – 3 = 10                               

17 – 6 = 11                 19 – 8 = 11

Câu 3

Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Phương pháp giải:

Tính từng phép tính rồi nối với kết quả của chúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp trong bức tranh.

Lời giải chi tiết: