Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Số? 

b) Chọn số thích hợp:

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình, đếm số quả có trong mỗi giỏ và điền số thích hợp.

b) Quan sát hình, đếm số quả và chọn số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Lấy số hình phù hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 0 đến 10 và ngược lại rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại:

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm 10 bông hoa mỗi loại.

Lời giải chi tiết: