Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính kết quả phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và viết các phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết: