Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hộp màu dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Phương pháp giải:

Đọc số đo của đoạn thẳng bằng cách quan sát:

+ Một điểm trùng với điểm 0 cm;

- Điểm còn lại của đoạn thẳng trùng với số đo bao nhiêu xăng-ti-mét ở trên thước thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Hộp màu dài 14 cm.

Câu 2

a) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo, rồi viết số đo độ dài của mỗi băng giấy vào chỗ chấm:

 

b) Trong các băng giấy trên, băng giấy nào dài nhất?

Phương pháp giải:

a) Đọc số đo của đoạn thẳng bằng cách quan sát:

+ Một điểm trùng với điểm 0 cm;

- Điểm còn lại của đoạn thẳng trùng với số đo bao nhiêu xăng-ti-mét ở trên thước thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng.

b) Từ ý a), so sánh độ dài từng băng giấy để tìm ra băng giấy dài nhất.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b) Ta có 8 cm < 9 cm < 11 cm.

Băng giấy màu xanh lá cây dài nhất.

Câu 3

Xem rồi chọn câu đúng:

a) Nhãn vở dài 9 cm.

b) Nhãn vở dài 8 cm.

Phương pháp giải:

Đo độ dài nhãn vở rồi xét tính đúng, sai từng câu.

Lời giải chi tiết:

a) Nhãn vở dài 9 cm.                                     S

b) Nhãn vở dài 8 cm.                                    Đ

Câu 4

Trò chơi “Ước lượng đo độ dài”

Phương pháp giải:

Tập ước lượng độ dài.

Lời giải chi tiết:

Em tập ước lượng độ dài các đồ vật xung quanh.