Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số quả trong mỗi hình và điền số tương ứng:

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Đọc các số sau:

 

b) Số?

Phương pháp giải:

a) Dựa vào cách viết số để đọc được các số đã cho.

b) Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc các số trong hình:

- 25:  Số hai mươi lăm

- 31: Số ba mươi mốt

- 64: Số sáu mươi tư

- 75:Số bảy mươi lăm

- 80: Số tám mươi

- 99: Số chín mươi chín

- 100: Số một trăm.

b)

Câu 3

>; <; =?

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Sắp xếp các số  sau:  

 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 39 < 49 < 67 < 85.

a) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 39; 49; 67; 85.

b) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 85; 67; 49; 39.

Câu 5

a) Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.

Phương pháp giải:

a) Quan sát và dự đoán số cốc có trong hình.

b) Đếm số cốc có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Trong hình có tất cả 56 chiếc cốc.